Pag-ibig sa Tinubuang Lupa

日期:2017-11-09 19:05:07 作者:唐甑 阅读:

<p>Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya Sa pagkadalisay at pagkadakila Gaya ng pag-ibig sa Tinubuang lupa</p><p> Aling pag-ibig pa</p><p> Wala na nga,wala</p><p> Ulit-ulitin mang basahin ng isip at isa-isahing talastasing pilit ang salita't buhay na limbag at titik ng isang katauhan ito'y namamasid</p><p> Banal na pag-ibig pag ikaw ang nukal sa tapat na puso ng sino't alinman,imbit taong gubat,maralita't mangmang nagiging dakila at iginagalang</p><p> Pagpupuring lubos ang palaging hangad Sa bayan ng taong may dangal na ingat,Umawit,tumula,kumanta't sumulat,Kalakhan din niya'y isinisiwalat</p><p> Walang mahalagang hindi inihandog Ng may pusong mahal sa Bayang nagkupkop,Dugo,yaman,dunong,katiisa't pagod,Buhay ma'y abuting magkalagut-lagot</p><p> Bakit</p><p> Alin ito na sakdal ng laki,Na hinahandugan ng buong pagkasi,Na sa lalong mahal nakapangyayari,at ginugulan ng buhay na iwi</p><p> Ito'y ang Inang Bayang tinubuan:Siya'y ina't tangi sa kinamulatan Ng kawili-wiling liwanang ng araw Na nagbigay-init sa buong katawan</p><p> Kalakip din nito'y pag-ibig sa Bayan,Ang lahat ng lalong sa gunita'y mahal,Mula sa masaya'y gasong kasanggulan Hanggang sa katawa'y mapasa-libingan</p><p> Sa aba ng abang mawalay sa bayan! Gunita ma'y laging sakbibi ng lumbay,Walang alaala't inaasa-asam Kundi ang makita'y lupang tinubuan</p><p> Pati ng magdusa'y sampung kamatayan Wari ay masarap kung dahil sa bayan at lalong mahirap</p><p>哦,himalang bagay! Lalong pag-irog pa ang sa kanya'y alay</p><p> Kung ang bayang ito'y masasa-panganib在siya ay dapat na ipagtangkilik,Ang anak,asawa,magulang,kapatid; Isang tawag niya'y tatalikdang pilit</p><p> Hayo na nga,hayo,kayong nagabuhay Sa pag-asang lubos ng kaginhawahan在walang tinamo kundi kapaitan,Hayo na't ibangon ang naabang bayan</p><p> Kayong nalagasan ng bunga't bulaklak Ng kahoy ng buhay na nilanta't sukat,Ng bala-balaki't makapal na hirap,Muling manariwa't baya'y lumiyag</p><p> Ipahandug-handog ang buong pag-ibig在hanggang可能dugo'y ubusing itigis; kung sa pagtatanggol,buhay ay mapatid,